SYSTEM ZARZĄDZANIA STADEM – AFIMILK

W dzisiejszych czasach w produkcji mleka wymagana jest coraz większa dokładność i precyzja. Rosnące wymagania jakościowe, gwałtownie rosnące koszty związane z produkcją, uzależnienie ceny mleka od sytuacji na rynkach globalnych zmuszają hodowców do ciągłego zwiększania produkcji przy jednoczesnym jej optymalizowaniu. Jednym z możliwych rozwiązań jest powiększenie stada, natomiast należy przy tym pamiętać, że równocześnie zwiększamy koszty związane z produkcją, a tym samym nie koniecznie automatycznie poprawimy rentowność, biorąc pod uwagę, że największą cześć kosztów stanowi żywienie zwierząt. A więc rodzi się pytanie „Co robić w takiej sytuacji”?. Na dzień dzisiejszy sytuacja na globalnym rynku zmusza hodowców do optymalizacji produkcji mleka. Jeżeli uda się to osiągnąć, to powiększanie stada może być uzasadnione ponieważ będzie powodować zwiększenie przychodów. Hodowcy już wiedzą, że nastawienie się tylko na maksymalną produkcję nie przynosi oczekiwanych rezultatów ponieważ krowy wysokowydajne wymagają szczególnego podejścia, umożliwiającego uniknięcia wielu problemów, które znacznie się nasilają przy wysokiej produkcji. Często przy pomocy doświadczonych doradców żywieniowych udaje się hodowcom szybko osiągnąć wysoką produkcję mleka, ale jednocześnie pojawia się więcej problemów tj. podwyższone komórki somatyczne, zapalenia wymion, zaburzenia metaboliczne, problemy z rozrodem itp. Ponieważ wiemy, że te problemy są i będą występować w różnym nasileniu rodzi się pytanie „W jaki sposób efektywnie i wcześnie je diagnozować?”. Odpowiedzią na to pytanie i jednocześnie jednym z ważniejszych narzędzi w rozwiązywaniu tego typu problemów jest komputerowy system zarządzania stadem. Bardzo dobrym rozwiązaniem w tym zakresie jest system Afimilk, którego wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest firma Alima-Bis.
System Afimilk jest profesjonalnym narzędziem umożliwiającym efektywne zarządzanie stadem krów mlecznych. Jest on jednocześnie bardzo przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze. Jest to system zbudowany z modułów, co daje możliwość dostosowania go indywidualnych potrzeb każdego hodowcy oraz łatwość rozbudowy w przyszłości.

Tak wiele informacji w jednej kropli mleka.

Dochodowa produkcja mleka na gospodarstwach mlecznych, niezależnie od wielkości, bazuje na precyzyjnym zarządzaniu. Wiedza na temat każdej krowy, jej zdrowia czy produkcji jest podstawą precyzyjnego zarządzania.

Automatyczne gromadzenie danych jest jedyną drogą pozwalającą na stworzenie realnej bazy danych o zwierzętach oraz całym gospodarstwie – to jest właśnie Afimilk!
Afimilk scala wszystkie sensory zbierające dane o produkcji, wydajności i efektywności produkcji i przesyła je do programu AfiFarm. Rejestrowane dane poddawane są analizom oraz prezentowane są w postaci raportów pożądanych przez Hodowcę.
Afimilk dostarcza informacji oraz analiz produkcji, zdrowia, płodności itd., zezwala na zwiększenie kontroli i dzięki temu na maksymalizację dochodów.

 

  • AfiAct II - wykrywanie rui
  • AfiLab - system analizy składu mleka
  • AfiWeigh - przejściowa waga dla krów
  • AfiSort - automatyczna separacja krów do zabiegów
  • AfiFeed - system indywidualnego żywienia
  • Silent Herdsman - cichy pastuch
  • Folder do pobrania

AfiAct II - wykrywanie rui

03

AfiAct II jest niezależnym systemem służącym do automatycznego wykrywania rui. Jest on również wykorzystywany do wykrywania rui u jałówek jako składnik uzupełniający system AfiMilk. Może on stanowić bardzo dobrą podstawę do pełnego systemu zarządzania stadem. W przypadku, gdy Hodowca nie ma środków finansowych na jednorazowy zakup pełnego systemu jest to dobre rozwiązanie nie wymagające dużych nakładów, a które bardzo szybko się spłaca. Ponadto zamontowanie takiego systemu daje pełne możliwości programowe kompletnego systemu Afimilk i w łatwy sposób może być rozbudowany.

AfiAct II wykrywa krowy w rui w oparciu o wzmożoną aktywność ruchową. Głównym elementem systemu jest identyfikator (pedometr), który jest małym i trwałym urządzeniem łączącym dwie funkcje jednocześnie: identyfikacja każdej krowy w stadzie oraz zliczanie kroków, które odzwierciedla poziom aktywności krowy.
Najnowsze rozwiązania w tym obszarze dają hodowcy znaczne większe możliwości zarządcze poprzez wprowadzenie dodatkowych parametrów tj. czas spoczynku krowy, częstotliwość wstawania i kładzenia się itd. Dzięki takiemu systemowi możemy w łatwy sposób oceniać komfort krów (dobrostan zwierząt jest jednym z podstawowych elementów w uzyskiwaniu coraz to lepszych wyników produkcyjnych oraz lepszej zdrowotności), podejmować decyzje związane z zarządzaniem oborą (wymian ściółki, włączenie systemu chłodzenia itp.), uzyskiwać informacje o terminie wycielenia krowy oraz uzyskiwać wczesne ostrzeżenia o wielu problemach zdrowotnych, a jednocześnie dodatkowe parametry zwiększają jeszcze bardziej dokładność systemu wykrywania rui.
Badania dowiodły, że istnieje bezpośrednie powiązanie rui krowy ze wzrostem jej fizycznej aktywności. Praktycznym potwierdzeniem tej tezy jest ponad milion pedometrów używanych w różnych gospodarstwach całego świata. Mierząc aktywność krowy system AfiAct II wskazuje optymalny czas do inseminacji, w ten sposób ułatwiając i poprawiając zarządzanie rozrodem w stadzie.

System AfiAct II znacząco zwiększa wskaźniki płodności stada poprzez dokładne wykrywanie rui, pozwalając na redukcję dni laktacji (obniżenie ilości dni straconych).

04
Moduł wykrywania rui AfiAct II zaprojektowany jest tak aby dostosowywał się do różnych sytuacji w gospodarstwie i jest odpowiedni zarówno dla chowu zamkniętego jak i pastwiskowego.

System AfiAct II generuje wiele raportów dotyczących płodności i rui. Zdarzenia dotyczące wzmożonej aktywności mogą być również wyświetlane w formie graficznej jak na poniższym wykresie.

05

AfiLab - system analizy składu mleka

06

Jeszcze niedawno wielu hodowców marzyło o codziennej informacji na temat składu mleka dla każdej indywidualnej krowy. Dzisiaj to marzenie staje się rzeczywistością. Możemy śmiało powiedzieć, że system AfiLab przenosi laboratorium do hali udojowej. System ten umożliwia nam indywidualny pomiar składników mleka w czasie każdego doju.

AfiLab jest urządzeniem, które zapewnia ciągły pomiar składników mleka w czasie całego doju bez konieczności zastosowania jakichkolwiek odczynników chemicznych. Ponadto nie posiada żadnych elementów ruchomych, co znacznie zmniejsza jego awaryjność oraz ewentualne koszty serwisowania.
Co na dzisiaj mierzy AfiLab:
– zawartość tłuszczu,
– zawartość białka,
– zawartość laktozy,
– krew w mleku,

Aktualnie trwający rozwój:
Określanie poziomu liczby komórek somatycznych na czterech różnych poziomach:
– poniżej 200.000 LKS,
– pomiędzy 200 – 400.000 LKS,
– pomiędzy 400 – 800.000 LKS,
– powyżej 800.000 LKS,

Przyszłość:
– zawartość mocznika w mleku,
– inne

Śmiało możemy stwierdzić, że na dzień dzisiejszy AfiLab jest urządzeniem innowacyjnym, wprowadzającym możliwości zarządcze na zupełnie nowe tory, a jak wynika z powyższego pozostaje jeszcze wiele obszarów do odkrycia.
Jednakże niezaprzeczalnym jest fakt, że wszyscy hodowcy, którzy dostaną tego typu narzędzie, muszą się dobrze zastanowić, co za pomocą takiego systemu możemy osiągnąć, poprawić itd., a wtedy z pewnością nakłady poniesione na system zwrócą się bardzo efektywnie.

W dzisiejszych czasach kiedy wiele stad w Polsce wyprzedziło najlepsze gospodarstwa Europy i osiągają wyniki na poziomie osiągnięć w Izraelu, nasi hodowcy  stają przed problemami, które niedawno jeszcze nie były diagnozowane, a i w Europie nie ma zbyt wiele doświadczeń w ich wczesnym diagnozowaniu. Przy aktualnie osiąganych wydajnościach  coraz większym problemem stają się zaburzenia metaboliczne krów oraz ujemny bilans energetyczny po wycieleniu. Problemy te poza bezpośrednim lub pośrednim wpływem na produkcję mleczną, odbijają się również mocno na płodności krów.

Jednym z podstawowych problemów dotykającym coraz częściej krowy wysokowydajne w Polskich stadach jest Ketoza, która jest bardzo mocno związana z ujemnym bilansem energetycznym po wycieleniu, a najwięcej strat przynoszą jej przypadki podkliniczne. Natomiast współczynnik tłuszczu/białka może wskazywać, że żwacz nie funkcjonuje prawidłowo i może być pierwszym ostrzeżeniem, które umożliwia wykonanie korekt przed wystąpieniem głównych strat. Ponadto analiza stosunku tłuszczu/białka umożliwia hodowcy wczesne diagnozowanie ketozy.

07

Należy te pamiętać, że większość przypadków przemieszczenia trawieńca poprzedzona była wystąpieniem ketozy. Wynika z tego jednoznaczny wniosek, że wczesne diagnozowanie i leczenie ketozy, ograniczy ilość przypadków przemieszczenia trawieńca w stadzie, które jest również chorobą wynikającą z zaburzeń metabolicznych i w wielu przypadkach wymagającą interwencji chirurgicznej, co w takim stadium laktacji jest brzemienne w skutkach dla dalszej produkcji.
Innym poważnym problemem związanym z zaburzeniami metabolicznymi jest podkliniczna kwasica żwacza, która jest tym bardziej niebezpieczna, że większość widocznych objawów występuje ze znacznym opóźnieniem. Natomiast wiele badań dowiodło bezpośredniego powiązania pomiędzy pH żwacza, a procentową zawartością tłuszczu w mleku. Dzięki analizie zawartości tłuszczu u krów w poszczególnych grupach możliwe jest diagnozowanie kwasicy na jej wczesnym etapie.

08

Ponadto należy też pamiętać, że kwasica jest zaburzeniem, które może występować tylko okresowo, przez kilka godzin w ciągu doby, a więc tym bardziej konieczna jest ciągła kontrola składników mleka. Problem ten może się szczególnie nasilić przy zastosowaniu stacji paszowych, które z założenia mają prowadzić do optymalizacji produkcji mleka i zużycia paszy treściwej, a przy nieprawidłowym zaprogramowaniu mogą prowadzić do zaburzeń metabolicznych, a tym samym do obniżenia produkcji mleka.
Kolejnym istotnym elementem związanym ze zdrowotnością zwierząt jest mastitis, które w dzisiejszych czasach jest jednym z najpoważniejszych problemów w wielu gospodarstwach produkujących mleko. Na dzień dzisiejszy mamy już dostępne narzędzia, które wspomagają nas we wczesnym diagnozowaniu mastitis (analiza produkcji mleka i przewodności elektrycznej mleka). Natomiast system AfiLab znacznie rozszerza te możliwości. Jest ogólnie uznane, że mastitis powoduje obniżenie koncentracji laktozy w mleku ponieważ w wielu typowych przypadkach mastitis drobnoustroje mają możliwość fermentacji laktozy. Z pewnością dodatkowo pomocnym parametrem jest poziom komórek somatycznych.

09

Ponadto informacje uzyskiwane z systemu AfiLab są bardzo pomocne w bieżącym analizowaniu strategii żywieniowej i wprowadzaniu korekt żywieniowych oraz bardzo ważnym elementem wykorzystywanym do rozwoju genetycznego stada.
W najbliższej przyszłości będzie również możliwe automatyczne segregowanie mleka w zależności od jego parametrów w zależności od indywidualnych potrzeb hodowcy. Poniżej przedstawiamy przykładowy schemat takiego systemu.

Jak wynika z powyższych przykładów AfiLab jest bardzo mocnym narzędziem w rękach hodowcy i może wspomagać hodowcę w rozwiązywaniu wielu bardzo poważnych i dotkliwych problemów. Pasuje on idealnie do hasła, które przypisujemy do systemu Afimilk mówiącego, że „SYSTEM AFIMILK POMOŻE DOBREMU HODOWCY STAĆ SIĘ JESZCZE LEPSZYM”.

AfiWeigh - przejściowa waga dla krów

System AfiWeigh jest wagą do codziennego mierzenia masy ciała krów. Jest on zaprojektowany jako przejściowa stacja ważenia odczytująca i rejestrująca wagę zwierząt po każdym doju, nie przeszkadzając w ruchu krów w stadzie. Jako część pełnego systemu AfiFarm, system AfiWeigh rozszerza i uzupełnia informacje o każdej krowie, dzięki czemu wspomaga  Hodowcę w podejmowaniu decyzji.

AfiWeigh dostarcza następujących informacji:
– kondycja krów i jej zmiany w czasie laktacji.
– ocena kondycji krów rozpoczynających i kończących okres zasuszenia, co pomaga kontrolować i przewidywać problemy metaboliczne.
– ocena kondycji krów po wycieleniu. Pozwala to zidentyfikować krowy o odpowiedniej równowadze energii, co wskazuje na odpowiedni czas do rozpoczęcia inseminacji.
– precyzyjne „działanie” strategii żywieniowej. Umożliwia ocenę ile z paszy przeznaczone jest rzeczywiście na produkcję mleka, a ile na przyrost masy.
I dużo więcej…

Poniżej przedstawiony jest typowy wykres wagi w laktacji:

wykres_wagi_cr

AfiSort - automatyczna separacja krów do zabiegów

01

AfiSort jest automatycznym systemem separacji, który sortuje krowy przechodzące przez bramkę. System AfiSort może automatycznie skierować krowy wracające z doju do obór i / lub separować krowy, które wymagają zabiegów w separatce.
W systemie AfiSort można ustawić kryteria i schematy separacji tym samym automatyzując „ruch” w całym stadzie. AfiSort może na bieżąco podejmować decyzje o separacji w oparciu o różne parametry i dane jak płodność, zdrowie i różne inne schematy zabiegów, w celu badań weterynaryjnych, inseminacji, leczenia itd.
System AfiSort czyni sortowanie i separację krów szybkimi i łatwymi, zwiększając skuteczność zarządzania stadem i obniżając koszty.

Dzięki AfiSort:
1. Krowy do badania będą oczekiwały na weterynarza w separatce w zależności od schematu ustalonych wizyt.
2. Krowy do inseminacji będą oczekiwały na inseminatora w separatce w zależności od schematu ustalonych wizyt.
3. Krowy do zabiegów lub kontroli przez zootechnika będą oczekiwały na zootechnika w separatce w zależności od schematu tych badań.
4. Można wydrukować dla każdej krowy raport dotyczący niezbędnych dla niej czynności.

Poniżej przedstawiono raport bramki sortującej.

02

AfiFeed - system indywidualnego żywienia

AfiFeed jest systemem indywidualnego żywienia krów mlecznych. Zaprojektowany jest tak, aby obliczać i wydawać porcje paszy dla każdej krowy według jej potrzeb żywieniowych oraz potencjału produkcyjnego.

System AfiFeed optymalizuje spożycie paszy w stadzie umożliwiając żywienie krów wysokowydajnych dodatkową dawką paszy i jednocześnie redukując spożycie paszy przez krowy o niższej produkcji przez co maksymalizuje proporcję spożycia do możliwości produkcyjnych.

Dzięki AfiFeed:
– można poprawić „skuteczność” przydziału paszy w stadzie, tym samym zwiększając całkowitą produkcję mleka w stadzie;
– zmniejsza się całkowite spożycie paszy treściwej w stadzie;

System AfiFeed umożliwia pracę z wszystkimi systemami zarządzania żywieniem – system niezależny, TMR i pastwiskowy. Jeżeli używany jest system TMR to można zaprojektować tanią podstawową formułę i uzupełnić ją dawką paszy treściwej w celu zoptymalizowania dawki dla każdej krowy. Natomiast w przypadku systemu pastwiskowego AfiFeed uzupełnia wartość odżywczą zielonek o paszę treściwą w celu zoptymalizowania dawki dla każdej krowy.

AfiFeed:
– zwiększa efektywność produkcji mleka, a tym samym zwiększa dochody;
– optymalizuje zużycie paszy we wszystkich fazach laktacji;
– pomaga zapobiec problemom metabolicznym pojawiającym się na skutek niezrównoważonego żywienia;

AfiFeed dostarcza następujących opcji wydawania paszy:
– ręczne: osoba obsługująca ustala dawkę dla każdej krowy;
– automatyczne: osoba obsługująca może wprowadzić nieograniczoną ilość zmiennych do formuły dawki żywieniowej, według:
– produkcji mleka;
– dni doju;
– dni ciąży;
– wagi ciała;
– kondycji krowy (w celu poprawienia kondycji pod koniec laktacji);
– numeru laktacji;
– dowolnej kombinacji powyższych parametrów;
I dużo więcej…

AfiFeed umożliwia tworzenie różnych menu w oparciu o decyzje osoby obsługującej system lub w oparciu o „osiągnięcia” krowy. Wszystkie automatyczne menu uaktualniają dawkę dla każdej krowy każdego dnia, a więc zgodnie z wykresem przydziału.

Silent Herdsman - cichy pastuch

 Silent Herdsman uzupełnia popularną linię produktów Afimilk takich jak AfiAct II. Wyjątkowa funkcjonalność i zaawansowane funkcje oparte zostały na nowej technologii, opatentowanym systemie monitorowania szyi krowy. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie rui i problemów zdrowotnych na podstawie aktywności krów, przeżuwania i zwyczajów żywieniowych. Dane są przekazywane bezprzewodowo bezpośrednio z karku krowy za pośrednictwem stacji bazowej do komputera centralnego w gospodarstwie, który generuje ostrzeżenia dla zmiany wskazujących ruję lub choroby. Powiadomienia mogą być wysyłane za pośrednictwem chmury również na smartfony i tablety. 

pastuch2 pastuch